Geen categorie

Voorwaarden kampen met/zonder overnachting

VAKANTIEVOORWAARDEN MTBFUN4KIDS

 

Inschrijven

Inschrijvingen voor minderjarigen worden aanzien als ingediend door de ouder(s), voogd of verantwoordelijke. Na betaling is de inschrijving definitief en bindend.

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens verstrekt via inschrijving worden opgenomen in het klantenbestand van mtbfun4kids. Afbeeldingen van deelnemers kunnen worden gepubliceerd, zowel door mtbfun4kids als door haar partners. Bij inschrijving verklaren de deelnemers en/of hun ouders zich hier mee akkoord. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kan u dat schriftelijk melden.

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kan hiervan steeds verbetering of verwijdering vragen op mtbfun4kids@gmail.com (wet op privacy 08/12/92).

Deelnameprijs

Inschrijving is pas geldig na betaling op rekening.  De deelnameprijs voor de jeugdvakanties omvat telkens:

vakanties met overnachtingen:

 • volledig verblijf in vol pension
 • permanente begeleiding
 • gebruik van infrastructuur
 • verzekering
 • busvervoer heen en terug
 • vervoer ter plaatse
 • activiteiten binnen aangeboden pakket

 

vakanties zonder overnachtingen:

 • bevoorrading in voor- en namiddag
 • warm / koud middagmaal
 • 2x uitstap per bus
 • fietsvervoer bij uitstap

 

Onderhoud, kosten, herstellingen aan mountainbike, alsook huur mountainbike zijn NIET in de deelnameprijs inbegrepen. De deelnemer wordt verondersteld over een degelijke en goed onderhouden mountainbike te beschikken.

Extra’s die de deelnemer op uitstap wenst te kopen, is voor eigen rekening.

 

Kortingen

De meeste mutualiteiten hebben speciale formulieren om een tussenkomst aan te vragen. Na afloop van je vakantie bezorgen we formulieren ingevuld en afgestempeld terug. Je ziekenfonds betaalt je dan een stukje van het inschrijvingsgeld terug.

 

 

 

Wijzigingen

 

Door mtbfun4kids

Mtbfun4kids behoudt zicht het recht voor de inschrijving geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder enige schadeloosstelling wanneer zich, voor of tijdens de registratie ervan, uitzonderlijke omstandigheden voordoen die mtbfun4kids niet kon kennen op het moment van de inschrijving en die, indien mtbfun4kids ze op dat ogenblik had gekend, als gegronde reden konden worden beschouwd om die inschrijving niet te registreren. Hierbij wordt onder meer gedacht aan natuurrampen, oorlogen, stakingen, gevallen van overmacht of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisatoren vallen zoals contractbreuk vanwege hoteluitbaters of de vervoerders,…

Wanneer wijzigingen moeten worden aangebracht aan de vertrekdata en -uren of aan de verblijfsmodaliteiten, zal mtbfun4kids dadelijk de deelnemers verwittigen.

Annulering

Door de deelnemer

Voor elke vakantie met en zonder overnachtingen is er geen annulatieverzekering.

 

In geval van annulering zullen volgende kosten worden aangerekend:

 • annulatie tot 60 dagen voor de afreis: 30% van het deelnamegeld wordt aangerekend
 • annulatie laatste 10 dagen voor de afreis: 70% van het deelnamegeld wordt aangerekend
 • annulatie vanaf 10 dagen voor de start of in geval van afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging: de volledige verkoopprijs. Dit geldt ook voor annulatie van de deelnemer zelf tijdens het kamp door bvb ziekte of blessure

 

Door mtbfun4kids

Mtbfun4kids heeft het recht tot annulatie zonder schadeloosstelling wanneer een verblijf niet kan doorgaan bij gebrek aan een voldoende aantal deelnemers of indien er voldoende ernstige elementen zijn die een normaal verloop voor de georganiseerde vakantie in het gedrang kunnen brengen. Reeds betaalde deelnamegelden worden in voorkomend geval teruggestort. In elk geval van annulering, gaan de organisatoren de verbintenis aan alle maatregelen te nemen die nodig zijn in het belang van de deelnemers.

Voorwaarden tot deelname

Bij de mountainbikekampen wordt verondersteld dat de deelnemer dagelijks 3 à 4 uren kan sporten / fietsen.  Bvb tocht van 15 à 20km (gevorderde 30km) met technische passages in de voormiddag en een tocht van 5 à 15km (gevorderde 25km) met technische oefeningen of gerelateerde mtb-spelen in de namiddag. De dagen worden  uiteraard afgewisseld met speelse, technische trainingen (met minder km) met aanleren van klimmen, dalen, jump, bunnyhop, pedalkick alsook worden core-stability oefeningen geproefd.

Deelname aan de  vakantie met overnachting is pas mogelijk na het slagen van een voorafgaande behendigheids- en uithoudingstest.

Op de kampen wordt er ook technisch advies gegeven mbt fietsonderhoud. Alsook wordt de fiets door de deelnemer zelf dagelijks gereinigd indien nodig.

Technische bijstand wordt op het kamp ook verleend.  Indien er zich kosten aan de fiets voordoen, wordt het onderhoud of herstel mogelijks door de medewerker of fietshandelaar uitgevoerd. Bijkomende kosten voor herstelling worden aan de ouders/voogd telefonisch gevraagd.  In nood kan men beroep doen op een huurfiets (ter betaling) indien deze nog voorradig is.

Huurfiets : indien er vrijwillige schade aan de fiets wordt berokkend of advies van gebruik van de fiets wordt tenietgedaan, worden de kosten aangerekend bovenop de huurprijs van de fiets. Het gebruik van een huurfiets wordt aanzien als een goede vriend waar men steeds veel zorg voor draagt.

Verzekering lichamelijke ongevallen

Voor elke vakantie met en zonder overnachting zijn alle deelnemers automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen door Sportievak vzw (Polis bij Ethias nv, voorwaarden zijn op éénvoudige aanvraag verkrijgbaar).

De kampen van mtbfun4kids staan los van Sportievak.

 

Reisinformatie en benodigde bagage

Voor elke vakantie met en zonder overnachting wordt u alle nuttige reisinformatie (omtrent locatie, uurregelingen, nodige bagage,…) doorgestuurd.

Nodige documenten

Deelnemers aan vakanties met en zonder overnachting brengen volgende documenten mee:

 • een 3-tal klevertjes van je ziekenfonds
 • indien nodig een door een arts ondertekend “attest medicijnen” (indien onze monitoren medicatie op voorschrift moeten toedienen)
 • eventuele belangrijke bijkomende of vertrouwelijke inlichtingen over bv medicatie, ziektes, enz…

Voor de buitenlandse uitstappen is een identiteitskaart vereist, ook voor deelnemers jonger dan 12 jaar. Wie de Belgische nationaliteit niet heeft, moet in het bezit zijn van een geldig internationaal paspoort. De ouders, voogd of verantwoordelijken verbinden zich er toe het inlichtingenformulier tijdig en volledig ingevuld terug te sturen naar mtbfun4kids. Deelnemers dienen tevens het Europees Ziekteverzekeringskaartje bij zich te hebben of vooraf aan mtbfun4kids te bezorgen. Na afloop van de vakantie wordt dit terugbezorgd aan de deelnemers.

Verblijf van minderjarigen in het buitenland

De vader, de moeder of de voogd van minderjarige deelnemers dienen een verklaring te ondertekenen waarin zij er zich mee akkoord verklaren dat hun kind(eren)/pleegkind(eren) aan het verblijf deelnemen en waarbij zij de organisatoren machtigen alle maatregelen te treffen in het belang van hun kind(eren)/pleegkind(eren).

Deze verklaring is opgenomen in de invuldocumenten van onze buitenlandse vakanties. Een aparte verklaring van uw gemeentebestuur is niet nodig.

Diefstal/verlies/beschadiging

De directies van de verblijfcentra noch het bestuur van mtbfun4kids kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de diefstal of de beschadiging van voorwerpen die eigendom zijn van de deelnemers.

Verloren voorwerpen

Om te vermijden dat persoonlijke spullen zoals kleding verloren gaan, vragen we alles te naamtekenen of herkenbaar te markeren. Verloren of vergeten voorwerpen worden verzameld bij mtbfun4kids en kunnen daar afgehaald worden. Terugbezorgen via de post is mogelijk mits vooraf de verzendingskosten overgemaakt worden aan mtbfun4kids. Gevonden voorwerpen worden tot twee maand na het einde van een vakantie bijgehouden, daarna gaan ze naar een goed doel.

 

Begeleiding

Voor de begeleiding van al onze vakanties doen wij een beroep op ervaren medewerkers (m/v).

Een kampverantwoordelijke of reisleider draagt steeds de uiteindelijke verantwoordelijkheid ter plaatse. Hij/zij zal dan ook, indien nodig, de gepaste maatregelen treffen in het belang van de deelnemers.

Reglement jeugdvakanties

ROKEN : is verboden

ALCOHOL: is verboden

ENERGY DRINK zoals redbull en dergelijke zijn verboden, Energy repen en gels raden wij onder de 16jaar niet aan

DRUGS: zijn uiteraard verboden. Wie betrapt wordt, wordt onvoorwaardelijk en op eigen kosten onmiddellijk naar huis gestuurd.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN : mag meegebracht worden onder eigen verantwoordelijkheid. Mtbfun4kids draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan eigen goederen.

SCHADE: wie iets stuk maakt van de verblijfplaats of de organisatie, wordt gehouden de schade te vergoeden.

Uitsluiting

Mtbfun4kids behoudt zich het recht om deelnemers die de groepsgeest verstoren of zich schuldig maken aan verboden praktijken (bv druggebruik) te schrappen van deelname aan alle verdere vakanties en op eigen kosten terug naar huis te sturen.

Inlichtingen

Voor alle inlichtingen i.v.m. onze werking en activiteiten kan u steeds terecht bij mtbfun4kids@gmail.com.

mario71@telenet.be